Mer info

Databyrån - Miljöpolicy

Databyrån tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders processer och flöden inom transfusionsmedicin och immunologi. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Databyråns miljöarbete.
Miljöpolicyn kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och det åligger varje medarbetare att bidra aktivt till att miljöpolicyn och våra mål uppfylls samt att följa lagar och förordningar. Vi bedriver ett miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
Miljöpolicyn finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Återvinning

Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Inköp

I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete som erbjuder miljömärkta produkter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av el och värme. Databyrån arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt. Vi har tecknat grönt hyresavtal med fastighetsägaren. Vi strävar efter minskad pappersåtgång genom att inte skriva ut slentrianmässigt och att skriva dubbelsidigt om möjligt.

Leverantörer

Databyrån väger in miljöarbetet vid val av leverantörer.

Kemikalier

I den ringa mängd kemikalier används ska de vara miljömärkta.

Resor

Vid resor i tjänst övervägs alltid om tåget är möjligt i stället för flyg. Möjlighet till telefon- och videokonferens finns och övervägs vid planering av möten. Vi åker i möjligaste mån alltid med taxibolag som är miljöcertifierade. Vi åker helst kommunalt eller cykel till och från jobbet.