Mer info

Produkter & Tjänster

ProSang är en helhetslösning för blodcentraler.

ProSang är ett avancerat laboratorieinformationssystem som förenklar hantering av blod - från blodgivare till transfusion. ProSang hanterar också immunologiska undersökningar, transplantationsutredningar, stamcellkomponenter samt en mängd olika celler och vävnader. Hanteringen blir säker då spårbarhet är något Databyrån jobbat med i 50 år.

Givningar & kallelser

Man kan snabbt och säkert kalla in blodgivare med brev, e-post eller sms. ProSang ger de program som behövs för en allsidig registrering och redovisning av data om en blodgivare. Teknik finns för regionalt utbyte av blodgivarinformation som möjliggör att blodgivarna kan lämna blod i hela landet.

Komponenter

Framställningen av komponenter registreras och etiketter framställs för märkning. Datoriserad kontroll sker att samtliga tester utförts och är godkända innan komponenter kan registreras i fritt lager. Översikter över lager av blod kan uttas i listor och summeringar. Stöd ges för rutinen för infrysning och utleverans av industriplasma.

Immunologirutin

Rutiner för patientundersökningar, immunoutredningar och vävnadstypsserologi finns. Dessa är till stor del automatiserad i och med anslutningar till instrument.

Vävnadsfunktionalitet

ProSang används för att hantera vävnader. Du registrerar hela processen med donatorsuppgifter, uppgifter kring tillvaratagande och bearbetning samt distribution och transplantation.

Reservation & Utlämning

Funktioner för registrering av data kring blodgruppering och serologiska undersökningar för patienter och blodgivare. Det finns stöd för olika former av förprövning av blodkomponenter för transfusion, utleverans av blod från lagret samt även transfusionsredovisning och returtagning av ej använt blod.

Transplantation

Stöd för HLA-typning, antikroppsbestämning och korstester. Vi har processtöd för transplantationsutredningar med bland annat koppling och urval av donatorer samt sammnhållna svar.Debitering

Kostnader för utförda tjänster påförs beställare av blodcentralens komponenter. Redovisning kan uttas i faktureringsunderlag och/eller genom anslutning till övergripande ekonomisystem.Statistik

Man kan lätt få ut statistik över utförda transaktioner för verksamheten. Det skapas automatiskt en särskild statistikdatabas, bearbetbar i Excel, för blodcentralernas egna utredningar och analyser av verksamheten. Efter behov kan enkelt nya underlag skapas.

Mer om ProSang

Detaljerad information hittar du på www.prosang.com

... och så gör vi lite till...

I spåren av vårt täta arbete tillsammans med blodcentraler och laboratorium har en mängd sidoprojekt fötts, här kommer ett axplock...

Geblod.nu & BlodLänk Sverige

Sedan 90-talet har vi utvecklat och driftat de svenska blodcentralernas rekryteringssajt www.geblod.nu. Detsamma gäller blodcentralernas intranät "BlodLänk Sverige" som bland annat innehåller blodbörsen där man inom Sverige säljer och köper sällsynt blod.

Webbokning

I Sverige stödjer ProSang bokning genom Mina Vårdkontakter / Nationell tjänsteplattform, där vi också medverkar i den tekniska leverantörsgruppen för utveckling av kontrakt. För övriga länder har vi också en separat webbokningsapp som pratar direkt med ProSang.

Skrivare, scanners & licenser

Från oss köper du enklast de skrivare och scanners som i många år fungerat och fungerar bäst med ProSang. Vi säljer även de licenser som krävs där vi är partner med till exempel Oracle.

Dansk transfusionsdatabas

Ett system för att analysera blodförbrukningen i Danmark, som är högre än i många jämförbara länder. Med medicinsk information från en rad system inom sjukvården hoppas man kunna minska blodförbrukningen utan att försämra vården.

Våra tjänster

 • driftsupport till de 35 installationsplatseroch mer än 150-talet blodcentraler som använder ProSang
 • stöd (helpdeskfunktion) till användarna vid blodcentralerna
 • tekniskt underhåll och utveckling
 • löpande uppgradering i form av versionsstyrda installationer
 • koordination av användarnas samarbete kring underhåll och utveckling av ProSang
 • utbyte av synpunkter och av information om önskemål om förbättringar av ProSang
 • utveckling av Internetfunktioner i blodcentralernas tjänst, ex.
  • inköp/försäljning av blodkomponenter
  • transfusionsmedicinsk information om patienten (eller patienterna) till vårdavdelningarna
 • deltagande i internationellt standardiseringsarbete inom området, ex:
  • system för internationell märkning av blodkomponenter, ISBT 128
  • standarder för informationsutbyte via EDI
 • tillhandhålla utbildning i hantering av ProSang